S. 9 (2013)

Mục lục

BÀI VIẾT

Viện nghiên cứu Châu Âu: 20 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển Tóm tắt PDF
NGUYỄN AN HÀ 11
Những thành công và hạn chế của mô hình phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội của Bắc Âu Tóm tắt PDF
ĐINH CÔNG TUẤN 20
Chức năng kinh tế và nhiệm vụ của nhà nước Đức trong nền kinh tế thị trường xã hội và gợi mở chính sách cho Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN ĐỨC MINH 32
Quản lý xã hội ở Châu Âu - hướng đến một xã hội đồng thuận và tham dự Tóm tắt PDF
TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA 39
Tác động khủng hoảng tài chính năm 2008 đối với nền kinh tế Anh Tóm tắt PDF
ĐỖ TÁ KHÁNH, TRẦN THỊ THU HUYỀN 51
Phân tầng xã hội - ý nghĩa nghiên cứu đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay Tóm tắt PDF
ĐÀO NGỌC TUẤN 63
Một số vấn đề chất lượng tăng trưởng công nghiệp vùng Trung Bộ Tóm tắt PDF
BÙI ĐỨC HÙNG 68
Vị trí của Việt Nam trong chính sách biến đổi khí hậu quốc tế Tóm tắt PDF
NGUYỄN QUANG THUẤN 80


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581